Vedtaegter

 Vedtægter for Over Jerstal håndboldklub 

§ 1 

Foreningens navn er: Over Jerstal Håndboldklub og forkortes således: OJHK. 

Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), Sønderjylland under Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), og Jysk Håndbold Forbund (JHF), Dansk Håndbold Forbund (DHF) og Dansk Idræts Forbund (DIF), hvis bestyrelsen finder det relevant. 

Foreningens hjemsted er Over Jerstal, således at vinterturneringen spilles i Over Jerstal Hallen og sommerturneringen spilles på baneanlægget i Over Jerstal. 

Foreningen er stiftet d. 10. marts 2016. 

§ 2 

Foreningens formål er at fremme kammeratskab og et sundt idrætsligt arbejde i Haderslev Kommune. 

§ 3 

Medlem af foreningen kan enhver blive, der vil vedkende sig foreningens vedtægter. 

Kontingentet, der fastsættes af bestyrelsen, erlægges særskilt for vinterturnering og sommerturnering. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie. 

Passive medlemmer kan optages i foreningen mod betaling af et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen. 

§ 4 

Ingen har stemmeret eller er valgbar i foreningen før det fyldte 16. år. Forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 16 år har stemmeret (1 stemme pr. medlem under 16 år). Formand og kasserer skal være fuldt myndige. 

§ 5 

Al idrætsudøvelse sker på eget ansvar. 

§ 6 

Medlemmer, der efter bestyrelsens opfattelse ved deres optræden direkte eller indirekte modarbejder foreningens formål eller arbejde, kan udelukkes for en nærmere fastsat periode eller for bestandig. Udelukkelsen sker ved almindelig stemmeflertal i bestyrelsen. 

§ 7 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Forslag stilles skriftligt. Valget foregår skriftligt, såfremt der er flere kandidater end poster. Der vælges samtidig 1 suppleant. Bestyrelsen vælges ved relativt stemmeflertal. 1. år efter stiftelsen afgår 3 medlemmer ved lodtrækning, derefter skiftevis 2 i lige år og 3 i ulige år. 

Bestyrelsen konstituerer selv formand, næstformand, kasserer og 2 menige medlemmer. Kasserer hvervet kan evt. forestås af et medlem uden for bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig over for Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. 

Regnskabsåret for Over Jerstal Håndboldklub løber fra d. 1/5 til d. 30/4. 

§ 8 

Formanden repræsenterer foreningen udadtil. Formanden er i retsforhold berettiget til at optræde på foreningens vegne. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og sørger for koordination af foreningens forskellige aktiviteter og arrangementer. 

Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende. For at bestyrelsen er beslutningsdygtig, skal mindst 3 bestyrelsesmedlemmer være til stede. 

§ 9 

Generalforsamlingen afholdes senest 45 dage efter regnskabsårets afslutning. 

Generalforsamlingen bekendtgøres senest 14 dage før i et lokalt medie. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden skal indeholde følgende: 

1. Valg af dirigent og protokolfører. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Drøftelse af indkomne forslag. 

5. Valg af bestyrelse, 1 suppleant, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. 

6. Eventuelt. 

§ 10 

Der kan indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med motiveret dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at anmodningen er modtaget, og skal indkaldes på samme måde som ved den ordinære generalforsamling. 

§ 11 

Til vedtægtsændringer kræves et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de på Generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer. 

§12 

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler, herunder at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter. Formand og kasserer bemyndiges i fællesskab til at indgå kontrakter herom. 

Meddelte og tilbagekaldte fuldmagter skal foreligges bestyrelsen til orientering på det førstkommende møde og indføres i bestyrelsesprotokollen. 

Evt. stiftelse og optagelse af gæld kan alene foretages af en samlet bestyrelse. 

§ 13 

Foreningsmedlemmer og bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld eller forpligtelser. 

§ 14 

Bestemmelse af foreningens opløsning eller forandring af dens navn kan kun ske ved et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de på Generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af opløsning henstilles midlerne til en fond, der administreres af kommunen, og som kun kan overlades til en nystartet håndboldforening i Over Jerstal eller Vedsted. 

Pengene overgår til en forening i Over Jerstal, hvis der ikke startes en håndboldforening indenfor 3 år. 

§ 15

Digital generalforsamling

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der delvis eller udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning

Således vedtaget på Generalforsamlingen 14. Juni 2021.